Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego ShareVestors.com

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy ShareVestors.com jest prowadzony przez: Crowdfunding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Solidarności 115 /2, 00-140 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000468772 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wys. 408.150 zł, nr NIP 5252558738, .
Przedmiotem działalności Serwisu stanowi udostępnienie Użytkownikom platformy internetowej, za pośrednictwem, której Użytkownicy mogą ubiegać się o dofinansowywanie ich Projektów związanych z rynkiem nieruchomości lub też udzielać dofinansowywania Projektów stworzonych przez innych Użytkowników w zamian za udziały w kapitale spółki realizującej Projekt opublikowany na platformie. Serwis shareVestors.com umożliwia każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi partycypowanie w inwestycjach i projektach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

W celu zagwarantowania możliwie najpełniejszej ochrony interesów każdego podmiotu korzystającego z serwisu internetowego shareVestors.com, zastrzega, że z usług serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza i zapewnia natomiast, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a sposób w jaki korzysta z Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem nie narusza praw osób trzecich oraz obowiązków Użytkownika wynikających z umów lub przepisów prawnych.

Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu, a także zasad dotyczących polityki prywatności Serwisu. 


  § 2. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:,
1)   SERWIS – portal internetowy shareVestors.com zamieszczony pod adresem www.sharevestors.com, którego właścicielem jest: FunkyCat Przemysław Róziecki, NIP: 7392782201, ul. Liliowa 8, 11-041 Olsztyn.
2)    KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3)    KONTO UŻYTKOWNIKA –Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę umożliwiające Użytkownikowi Pełny Dostęp do Serwisu
4)    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika serwisu.
5)    OGRANICZONY DOSTĘP DO SERWISU – dostęp do ograniczonej treści i usług Serwisu niewymagający Rejestracji i zalogowania,
6)    PEŁNY DOSTĘP DO SERWISU – dostęp do pełnej treści i usług Serwisu warunkowany przez dokonanie Rejestracji i zalogowania,
7)    OKRES SUBSKRYPCJI –  z zastrzeżeniem postanowień § 5, nie krótszy niż trzydzieści (30) i nie dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni okres, w którym Projekt jest prezentowany w Serwisie i w trakcie którego zbierana jest Wartość Projektu,
8)    PROJEKT lub INWESTYCJA GRUNTOWA – określony cel, o którego dofinansowanie Projektodawca ubiega się za pośrednictwem Serwisu,
9)    PROJEKTODAWCA – Użytkownik publikujący w Serwisie Projekt,
10)    REGULAMIN – niniejszy regulamin,
11)    REGULAMIN PROJEKTU – szczególne uregulowania dotyczące partycypacji w danym projekcie; zapisy Regulamin Projektu mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu,
12)    REJESTRACJA – dokonanie przez Użytkownika czynności określonych w § 3 ust. 6 i § 3 ust. 8 w celu założenia Konta Użytkownika, co związane jest z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą,
13)    UDZIAŁY – oferowane Inwestorom w zamian za ich wsparcie finansowe udziały w kapitale zakładowym istniejącej lub przyszłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zasadniczym przedmiotem działalności będzie realizacja Projektu,
14)    NIERUCHOMOŚĆ – nieruchomość w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
15)    UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI – procentowy udział we współwłasności nieruchomości będącej przedmiotem Projektu
16)    UMOWA INWESTYCYJNA– umowa zawierana pomiędzy Projektodawcą a Inwestorem, regulująca zasady dofinansowania przez Inwestora określonego Projektu, w tym zasady na jakich nabędzie on udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizująca Projekt,
17)    USŁUGODAWCA – podmiot prowadzący Serwis, określony w punkcie § 2 punk 1),
18)    UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
19)    INWESTOR – Użytkownik udzielający dofinansowania Projektu w zamian za udziały, w kapitale zakładowym istniejącej lub przyszłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zasadniczym przedmiotem działalności będzie realizacja Projektu lub udziały we własności nieruchomości lub inne korzyści wynikające z udziału w danym projekcie (Spółki celowe),   
20)    SPÓŁKI CELOWE – istniejące lub nowo powoływane w ramach Projektu i realizujące Projekt spółki z ograniczoną odpowiedzialności w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
21)    WARTOŚĆ PROJEKTU – wskazana przez Projektodawcę kwota dofinansowania Projektu, o której pozyskanie Projektodawca ubiega się od Inwestorów. Wartość Projektu może być określona jako jedna kwota dofinansowania lub też widełkowo z podaniem minimalnej i maksymalnej Wartości Projektu,
22)    ZAMKNIĘCIE SUBSKRYPCJI – wystąpienie jednej z następujących sytuacji: zebranie za pośrednictwem Serwisu kwoty odpowiadającej Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – zebranie za pośrednictwem Serwisu kwoty odpowiadającej maksymalnej Wartości Projektu), o ile Projektodawca tak postanowi lub upływ Okresu Subskrypcji, choćby całość Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – minimalna Wartość Projektu) nie została zebrana lub usunięcie Projektu z Serwisu przez Projektodawcę lub usunięcie Projektu z Serwisu w drodze decyzji Usługodawcy, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika należącego do Projektodawcy lub w przypadku stwierdzenia, iż dany Projekt narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawne, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich,
23)    ZAWARTOŚĆ SERWISU – wszelkie treści umieszczone na stronach internetowych Serwisu.
24)    COOKIES – małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, przechowujące informacje związane z korzystaniem z Serwisu
25)    USTAWA O ŚWIADCZENIACH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) § 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Dostęp do Serwisu możliwy jest zarówno po Rejestracji i zalogowaniu (Pełny Dostęp do Serwisu) jak również bez dokonywania Rejestracji i zalogowania (Ograniczony Dostęp do Serwisu).
2. Użytkownik posiadający Ograniczony Dostęp do Serwisu może przeglądać ogólnodostępne treści publikowane na stronach Serwisu. Dostęp do niektórych treści oraz usług Serwisu możliwy jest po uzyskaniu Pełnego Dostępu do Serwisu.
3. Użytkownik posiadający Pełny Dostęp do Serwisu korzysta z wszystkich usług oferowanych w ramach Serwisu oraz posiada dostęp do wszystkich treści publikowanych w Serwisie, z zastrzeżeniem, że dostęp do części usług może być uzależniony od uzupełnienia danych określonych w § 3 ust. 7 lub od dodatkowej płatności określonej w Cenniku.
4. Pełny Dostęp do Serwisu dostępny jest dla Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu co następuje poprzez podanie loginu i hasła. Zalogowanie do Serwisu jest możliwe po dokonaniu uprzedniej Rejestracji. Czynności rejestracyjne są czynnością jednorazową. Po dokonaniu Rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
5. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania dalszych czynności w Serwisie, ani też wnoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Serwisu lub innych Użytkowników.
6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Serwisu podając następujące dane:
(1)    adres e – mail,
(2)    hasło do Konta Użytkownika,
(3)    imię i nazwisko lub firmę.
7. Po zakończeniu Rejestracji możliwym jest uzupełnienie profilu Użytkownika o dodatkowe dane. A w przypadku skorzystania z niektórych usług Serwisu może być wymagane podanie innych danych, t.j.:
(1)    adresu zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adresu korespondencyjnego (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), Numeru PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numeru paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku Konsumentów,
(2)    adresu zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adresu korespondencyjnego (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), Numer REGON - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
(3)    adresu siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby), Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), Numeru REGON, nazwę i siedzibę sądu rejestrowego oraz numer pod którym przedsiębiorca został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorców innych, niż określony w punkcie 2 powyżej,
(4)    numeru telefonu.
8. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zawierającym wszystkie niezbędne dane oraz po jego zatwierdzeniu, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i wyraża wolę zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
9. Po dokonaniu Rejestracji, Serwis zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych wskazanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez weryfikację informacji podanych w procesie Rejestracji w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
10. Użytkownik jest zobowiązany do nie przekazywania loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz do aktualizacji danych podanych przy Rejestracji w przypadku ich zmiany. 
11. Użytkownik oświadcza, że zawierając  umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną:
(1)    zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i w całości go akceptuje,
(2)    dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu oraz spełnia warunki przewidziane w treści Regulaminu
(3)    wyraża zgodę na zawarcie drogą elektroniczną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz na przetwarzanie, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, swoich danych osobowych w zakresie określonym w § 11,
(4)    dane umieszczone w formularzu rejestracyjnym są zgodne z stanem rzeczywistym i nie naruszają praw innych podmiotów,
(5)    wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie w toku rejestracji adres e - mailowy i adres korespondencyjny informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością systemu, w szczególności informacji od Usługodawcy lub innych Użytkowników oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

12. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji danego Użytkownika, a po zakończeniu Rejestracji– do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy:
(1)    Użytkownik prowadzi działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osób trzecich bądź cel Rejestracji lub sposób korzystania z Serwisu jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
(2)    Usługodawca uzyskał wiadomość o nieprawdziwości podanych w toku Rejestracji danych lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności,
(3)    Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
(4)    Użytkownik dokonał uprzednio Rejestracji i zawarta pomiędzy nim, a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną została wypowiedziana przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
13. Każda ze stron (w przypadkach innych niż określone w § 3 ust. 12 może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila zawierającego takie oświadczenie lub w formie pisemnej.
14. Skuteczne złożenie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika z chwilą rozwiązania umowy.
15. Użytkownik w celu korzystania z Serwisu powinien dysponować przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 2, lub Chrome (wszystkie wersje), włączoną obsługą Java Script, włączoną obsługą plików Cookies,, aktywnym adresem e-mail.


§ 4. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu ShareVestors.com Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom platformy internetowej, za pośrednictwem której Projektodawcy mogą ubiegać się o dofinansowywanie ich Projektów, a Inwestorzy mogą udzielać dofinansowania Projektów utworzonych przez innych Użytkowników w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki celowej, utworzonej w celu realizacji dofinansowanego przez Inwestora Projektu, Udziały w Nieruchomościach lub inne korzyści określone w Regulaminie Projektu.
2. Użytkownicy posiadający Pełny Dostęp do Serwisu mają możliwość komentowania Projektów, prowadzenia dyskusji na forum Serwisu oraz udostępniania i przesyłania innym Użytkownikom informacji, dokumentów związanych z działalnością  Serwisu.
3. Projektem jest konkretnie oznaczony cel oznaczony przez Projektodawcę, o którego dofinansowanie przez Inwestorów Projektodawca ubiega się za pośrednictwem Serwisu. Publikowane Projekty klasyfikowane są do jednej z trzech grup:
1) Projekty gruntowe – inwestycje grupowe mające na celu zakup nieruchomości gruntowych. W celu realizacji dofinansowanego Projektu tworzone będą Spółki celowe zawiązywane w ramach umowy spółki w celu realizacji dofinansowanego Projektu. Projekty gruntowe należą do inwestycji długoterminowych i dotyczą gruntów inwestycyjnych oraz budowlanych.
2) Projekty deweloperskie – inwestycje polegające na grupowym finansowaniu budowy budynków mieszkalnych lub komercyjnych. Projekty realizowane będą przez spółki celowe powołane przez deweloperów budowlanych, którzy w zależności od posiadanych zasobów będą mieli możliwość rezerwacji udziałów w projekcie. Inwestycje średnioterminowe, głównie dotyczące budowy bloków mieszkalnych, osiedli bloków / domów jednorodzinnych oraz kupno, remont i sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowanych kamienic.
3) Projekty rentierskie - rodzaj projektów charakteryzujący się grupowym zakupem atrakcyjnie usytuowanych lokali z przeznaczeniem pod ich wynajem. Spółki celowe będą zarządzały majątkiem, a zyski z wynajmu będą inwestowane w zakup nowych nieruchomości. Inwestycje długoterminowe, po okresie kilku lat przewidywane są dywidendy dla udziałowców.
Projekt z każdej z trzech powyższych grup może polegać na nabyciu przez uczestników ułamkowej części we własności nieruchomości będącej przedmiotem projektu lub uzyskaniu innych korzyści określonych w Regulaminie Projektu.
4. Projektodawca ubiegający się o publikację Projektu zobowiązany jest do załączenia wraz z Projektem stosownej dokumentacji. Do wymaganej dokumentacji należą:
1)    Specyfikacja Projektu
W Specyfikacji Projektu Projektodawca zobowiązany jest szczegółowo opisać na czym polega Projekt określić przede wszystkim Wartość Projektu, Cenę jednego udziału i liczbę Udziałów, które oferowane są Inwestorom w zamian za ich wsparcie. Jeżeli Wartość Projektu ustalono widełkowo, także liczba Udziałów powinna być ustalona w taki sposób.  Specyfikacja Projektu w szczególności wskazuje:
a)    rodzaj i szczegóły Inwestycji Gruntowej, którą ma przeprowadzić Spółka,
b)    zarys działań Spółki w określonym w specyfikacji okresie od jej zawiązania w szczególności w odniesieniu do podejmowanej Inwestycji Gruntowej,
c)    sposób w jaki Inwestorzy mogą oczekiwać przewidywanych zysków z przeprowadzonej inwestycji (dywidenda, likwidacja spółki, itp…).
Projektodawca może umieścić w Specyfikacji Projektu inne dane, których wskazanie inwestorom uzna za niezbędne.  
2)    Umowa Inwestycyjna
Projektodawca przedstawia umowę zawieraną pomiędzy Projektodawcą, a Inwestorem, regulującą zasady dofinansowania przez Inwestora określonego Projektu, w tym zasady na jakich nabędzie on udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizującą Projekt oraz oświadczenia wzajemnych zobowiązań i uprawnień Projektodawcy oraz Inwestora związanych z Projektem oraz inne obowiązki uprawnienia stron umowy,
3)    Projekt tekstu umowy Spółki z o.o. , która zostanie utworzona w celu realizacji Projektu
Proponowany przez Projektodawcę tekst umowy spółki z o.o. utworzonej w celu realizacji Projektu.
4)    Treści Regulaminu Projektu
(wymagana jest tylko w przypadku projektów innych aniżeli polegających na oferowaniu udziałów w spółkach celowych) Treść określa przynajmniej zasady uczestnictwa w Projekcie,  uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu, zasady nabywania własności nieruchomości będącej przedmiotem projektu, opis i zasady przyznawania innych korzyści jeśli są przewidziane w Projekcie, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Projektu.   
5. Dokumentacja o której mowa w § 4 ust. 4 powinna zostać sporządzona we własnym zakresie Projektodawcy, który zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa zobowiązany jest do przestrzegania i nienaruszania w tym zakresie praw osób trzecich. W odniesieniu do wymaganej Umowy Inwestycyjnej oraz Projektu Umowy Spółki możliwym jest, aby Projektodawca skorzystał z ogólnych projektów udostępnionych na platformie shareVestors.com. W przypadku skorzystania z dokumentacji udostępnionej przez Usługodawcę, Projektodawca ma możliwość dokonywania odpowiedniej modyfikacji wybranych przez siebie zapisów w celu dostosowania ich treści do Projektu, o którego publikację się ubiega. Projektodawca ma również możliwość odpłatnego zlecenia za pośrednictwem Usługodawcy dokonania sporządzenia niezbędnej dokumentacji dotyczącej Projektu tj. Umowy Inwestycyjnej oraz umowy spółki, której utworzenie ma nastąpić w celu realizacji Projektu. Warunki zlecenia o którym mowa w zdaniu wcześniejszym określone zostają indywidualnie w stosunku do indywidualnego przypadku.
6. Projekt wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4 przedstawiony Usługodawcy do publikacji będzie każdorazowo przez niego weryfikowany. Po dokonaniu analizy Projektu oraz wymaganej dokumentacji  o której mowa w § 4 ust. 4, w szczególności pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz ogólnym zasadami rynkowymi, Usługodawca może odmówić publikacji Projektu, wezwać Projektodawcę do jego uzupełnienia/ modyfikacji bądź też zatwierdzić w całości Projekt i dokonać publikacji w  Serwisie. Publikacja projektu nastąpi po zatwierdzeniu go przez Usługodawcę.
7. Projekt Projektodawcy opublikowany na stronie internetowej Serwisu stanowi wobec pozostałych Użytkowników Serwisu ofertę zawarcia Umowy Inwestycyjnej, której treść udostępniana jest portalu Usługodawcy. Oferta jest ważna w Okresie Subskrypcji. Projektodawca ma możliwość do Zamknięcia Subskrypcji odwołać ofertę poprzez usunięcie Projektu z Serwisu.
8. Poprzez dofinansowanie Projektu należy rozumieć dokonanie wpłaty przez Inwestora kwoty pieniężnej stanowiącej wielokrotność ceny jednego udziału w zamian za objęcie określonej liczby Udziałów odpowiadającej ilorazowi wpłaconej przez Użytkownika kwoty dofinansowania Projektu i Ceny jednego udziału, zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Kwota dofinansowania Projektu nie może być wyższa niż Wartość Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – nie może być wyższa niż maksymalna Wartości Projektu) pomniejszona o wcześniej wpłacone dofinansowania Projektu przez innych Inwestorów. Projektodawca może ustalić minimalną wysokość kwoty dofinansowania Projektu przez jednego Inwestora jako wartość stanowiącą wielokrotność Ceny jednego udziału. W przypadku dofinansowania Projektów innych aniżeli polegających na oferowaniu udziałów w spółkach celowych, Regulamin Projektu określa sposób zaliczanie wpłaty Inwestora na korzyści wynikające z udziału w projekcie (wysokość udziału w nieruchomości, inne korzyści).
9. Do Zamknięcia Subskrypcji oferta może zostać zaakceptowana przez Użytkownika w całości lub w części. Wpłata środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej deklarowanej kwocie dofinansowania Projektu stanowi akceptację oferty. O kolejności i skuteczności akceptacji ofert rozstrzyga zasada pierwszeństwa wpłat na oznaczony rachunek bankowy wskazany na stronie Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 18. Za dzień wpłaty kwoty dofinansowania uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na tym rachunku bankowym. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 23 wpłata kwoty wyższej niż kwota dofinansowania Projektu skutkuje akceptacją oferty tylko w zakresie nieprzekraczającym kwoty dofinansowania Projektu, a pozostała część wpłaconej kwoty podlegać będzie zwrotowi.
10. Zawarcie Umowy Inwestycyjnej następuje wraz z akceptacją przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy Inwestycyjnej dostępnej w Serwisie dla danego Projektu i jej treści oraz dokonaniem wpłaty deklarowanej kwoty dofinansowania Projektu określonej przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany na stronie Projektu.
11. Poprzez zawarcie Umowy Inwestycyjnej Użytkownik staje się Inwestorem. O zawarciu Umowy Inwestycyjnej, dokonaniu wpłaty deklarowanej kwoty dofinansowania Projektu oraz liczbie przysługujących w zamian za ta kwotę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt Inwestor zostanie powiadomiony za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej na adres przypisany do jego Konta Użytkownika. Zawierając Umowę Inwestycyjną z Projektodawcą Inwestor upoważnia Usługodawcę do przekazania Projektodawcy danych określonych w § 3 ust. 6 i 7.
12. Umowa Inwestycyjna jest zawierana wyłącznie pomiędzy Projektodawcą, a Użytkownikiem. Usługodawca nie jest stroną Umowy Inwestycyjnej. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania stron Umowy Inwestycyjnej.
13. Inwestor może do Zamknięcia Subskrypcji zwiększyć swoje dofinansowanie Projektu. W takim przypadku stosowane są postanowienia § 4 ust. 7-12.
14. Do Zamknięcia Subskrypcji Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy Inwestycyjnej i żądać zwrotu wpłaconej przez siebie kwoty dofinansowania Projektu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej Inwestor składa za pośrednictwem Serwisu do Projektodawcy i do wiadomości Usługodawcy.
15. W przypadku usunięcia Projektu z Serwisu w drodze decyzji Usługodawcy lub usunięcia Projektu z Serwisu przez Projektodawcę lub nieuzyskania przez Projektodawcę dofinansowania Projektu odpowiadającego Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – nieuzyskania minimalnej Wartości Projektu) do dnia Zamknięcia Subskrypcji, następuje odwołanie oferty Projektu.
16. W przypadku odwołania oferty Projektu z przyczyn wskazanych w poprzednim punkcie, zawarte już Umowy Inwestycyjne ulegają rozwiązaniu, a kwoty wpłacone przez Inwestorów jako dofinansowanie Projektu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 4 ust. 21.
17. Akceptując treść Umowy Inwestycyjnej Użytkownik oświadcza, że posiada wiedzę o tym, że:
1)    każdy z Projektów podlega prawom rynku i ryzyku  z tym związanym, przede wszystkim każdy Projekt może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub określany przez Projektodawcę lub też dofinansowanie Projektu może narazić Inwestora na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty dofinansowania,
2)    Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powodzenie Projektów, za stan, działalność i perspektywy rozwoju spółek z ograniczoną odpowiedzialnością realizujących Projekty, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w związku z Projektem lub uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizującej Projekt.
3)    Projekty są inwestycjami z grupy wysokiego ryzyka, w szczególności z powodu ich charakteru (inwestycja w nowo utworzone spółki lub spółki o krótkiej bądź żadnej historii działalności operacyjnej),
4)    wycofanie się z Projektu po Zamknięciu Subskrypcji, w szczególności w drodze sprzedaży nabytych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt, może być utrudnione lub niemożliwe z uwagi na możliwy brak płynności tych udziałów na rynku, jak również może być równoznaczne z doznaniem uszczerbku majątkowego, w szczególności w postaci utraty całości lub części kwoty dofinansowania,
5)     Projektodawca jest podmiotem odpowiedzialnym za kierowanie do Użytkowników i innych osób oferty udziału w Projekcie.
18. Środki pieniężne stanowiące dofinansowanie Projektów są wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę przypisany dla odpowiedniego Projektu.
19. W celu dostatecznej ochrony Inwestorów Usługodawca może uzależnić wydanie zgromadzonych środków pieniężnych Projektodawcy lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt od przedstawienia określonych dokumentów lub ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Inwestorów o zwrot wpłaconych kwot dofinansowania Projektu powstających w wypadkach określonych w Regulaminie lub Umowie Inwestycyjnej.
20. Usługodawca może po Zamknięciu Subskrypcji w przypadku zebrania za pośrednictwem Serwisu kwoty odpowiadającej Wartości Projektu (w przypadku widełkowego jej ustalenia – co najmniej minimalnej Wartości Projektu), a przed przedstawieniem wymaganych dokumentów przez Projektodawcę wypłacić mu część zgromadzonych środków tytułem zaliczki na poczet wydatków związanych z przeprowadzeniem procesu wydawania Udziałów Inwestorom lub związanych z realizacją Projektu.
21. Projektodawca jest zobowiązany zwrócić wpłacone przez Inwestorów kwoty dofinansowania, pomniejszone o koszty ich przekazania Inwestorom, w przypadku, gdy Umowa Inwestycyjna tak stanowi. Z zastrzeżeniem postanowień punktu w terminie dwóch tygodni od Zamknięcia Subskrypcji Projektodawca jest zobowiązany również do zwrotu Użytkownikom (w tym Inwestorom) wpłaconych przez nich kwot przekraczających kwoty dofinansowania Projektu. Jeżeli kwota podlegająca zwrotowi znajduje się na rachunku bankowym Usługodawcy, Projektodawca nieodwołalnie upoważnia Usługodawcę do wydania tej kwoty Użytkownikom (w tym Inwestorom) w przypadku, gdy Umowa Inwestycyjna lub Regulamin tak stanowi.
22. Zobowiązania Projektodawcy wobec Usługodawcy może określać odrębna umowa. Zobowiązania Projektodawcy wobec Inwestora i zobowiązania Inwestora wobec Projektodawcy określa Umowa Inwestycyjna.
23. W przypadku, gdy wpłacone przez Użytkowników (w tym Inwestorów) środki pieniężne przekraczają Wartość Projektu (a w przypadku widełkowego jej ustalenia – przekraczają minimalną Wartość Projektu), Projektodawca może postanowić o Zamknięciu Subskrypcji. Zamknięcie Subskrypcji następuje z chwilą publikacji informacji w Serwisie.


§ 5. PRZEDŁUŻENIE OKRESU SUBSKRYPCJI

1. Projektodawca może postanowić, że wskutek upływu pierwotnego Okresu Subskrypcji nie dochodzi do Zamknięcia Subskrypcji. W takim przypadku, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili upływu pierwotnego Okresu Subskrypcji Projektodawca zobowiązany jest zwrócić się do Usługodawcy o udzielenie mu zgody na przedłużenie Okresu Subskrypcji. Dopiero po udzieleniu zgody Projektodawca powinien wydłużyć Okres Subskrypcji i opublikować stosowną informację za pośrednictwem Serwisu.
2. W sytuacji kiedy przed upływem pierwotnego Okresu Subskrypcji zebrano kwotę dofinansowania odpowiadającą Wartości Projektu (a w przypadku widełkowego jej ustalenia – odpowiadającą maksymalnej Wartości Projektu), warunkami możliwości przedłużenia Okresu Subskrypcji zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 są dodatkowo:
1)     oznaczenie przez Projektodawcę nowej Wartości Projektu, wyższej od poprzedniej (w przypadku widełkowego jej ustalenia – wyższej od maksymalnej Wartości Projektu) oraz
2)    określenie powiększonej liczby Udziałów, które oferowane są Inwestorom w zamian za ich wsparcie lub
3)     wskazanie innych korzyści wynikających ze zwiększonego dofinansowania.
3. Dodatkowa pula Udziałów, o której mowa w § 4 ust. 4 w pierwszej kolejności zostanie przydzielona Użytkownikom, którzy wpłacili środki pieniężne, zgodnie z kolejnością dokonanych wpłat na rachunek bankowy odpowiedniego Projektu. Jednocześnie z przydziałem Udziałów tym Użytkownikom następuje zawarcie Umowy Inwestycyjnej pomiędzy każdym z nich a Projektodawcą.
4. W przypadku określonym w § 4 ust. 4  zmiana Wartości Projektu nie wpływa na prawa i obowiązki stron Umowy Inwestycyjnej, Użytkownicy mogą dofinansowywać Projekt, a Inwestorzy zwiększyć swoje dofinansowanie Projektu.
5. W sytuacji, gdy nastąpi przedłużenie Okresu Subskrypcji Inwestor może odstąpić od Umowy Inwestycyjnej także w okresie przedłużonego Okresu Subskrypcji.
6. Jeżeli Projektodawca opublikuje informację o przedłużeniu Okresu Subskrypcji ( wraz z informacją o nowej Wartości Projektu i liczbie dodatkowych Udziałów) w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili upływu pierwotnego Okresu Subskrypcji, tak przedłużony Okres Subskrypcji poczytuje się za nieprzerwany, a wszelkie działania Projektodawcy i Użytkowników (w tym Inwestorów) w okresie tych 7 (siedmiu) dni wywierają wszelkie skutki prawne przewidziane w Regulaminie.
7. Przedłużenie Okresu Subskrypcji na zasadach określonych powyżej może być ponawiane. Łączna długość Okresu Subskrypcji, z uwzględnieniem jego przedłużenia lub kolejnych przedłużeń, nie może przekraczać 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty publikacji Projektu w Serwisie.

 
§ 6. TREŚCI STANOWIĄCE ZAWARTOŚĆ SERWISU

1. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że Zawartość Serwisu lub poszczególne jej części mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy, innym Użytkownikom lub osobom trzecim. Użytkownik powinien przestrzegać przepisów prawnych dotyczących Zawartości Serwisu i nie naruszać praw osób trzecich dotyczących Zawartości Serwisu lub poszczególnych jej części.
2. Usługodawca oświadcza, ze w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, przepisy prawne, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów:
1)    ingerować w działalność lub funkcjonowanie Serwisu, baz danych i systemów teleinformatycznych, m.in. poprzez przesyłanie wirusów,
2)    rozpowszechniać nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji o sobie lub innych osobach, w tym umieszczać w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, napastliwych naruszających w jakikolwiek sposób prywatność innych osób lub z innego powodu niedozwolonych,
3)    przesyłać w sposób niezgodny z przepisami informacji handlowej lub spamu,
4)    naruszać praw własności intelektualnej przysługujących innym Użytkownikom, Usługodawcy lub osób trzecich.
4. Użytkownik akceptuje, iż korzystanie z niektórych usług Serwisu wymaga zalogowania i ujawnienia pozostałym Użytkownikom Serwisu danych osobowych Użytkownika.
5. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania udostępnionych mu danych identyfikujących innych Użytkowników w celach innych niż związane z Projektem, w związku z którym dane te zostały mu przekazane.
6. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na używanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Zawartości Serwisu dla celów niekomercyjnych, w szczególności nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez Użytkownika. Użytkownik może wykorzystać udostępnioną Zawartość Serwisu na cele komercyjne jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy oraz podmiotu posiadającego prawa własności intelektualnej do Zawartości Serwisu.
7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz korzystanie z Serwisu bez Rejestracji, jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy przez Użytkownika niezbędnej dla działania Serwisu, nieodpłatnej, przenoszalnej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
1)    używanie, utrwalanie, modyfikowanie i usuwanie – w tym tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub innych zmian,
2)    trwałe lub czasowe wytwarzanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
3)    publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym a także publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie czy dalsze ,
- tych treści, które Użytkownicy wprowadzili do Serwisu, a w szczególności w zakresie znaków towarowych, znaków handlowych, użytych haseł, firm lub nazw przedsiębiorstw, logo, opisów Projektów i ich dokumentacji, komentarzy i innych wpisów na forum Serwisu. Usługodawca może udzielać sublicencji.
8. Licencje udzielone Usługodawcy nie wygasają wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ani poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu. Licencje udzielone przez Usługodawcę wygasają wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
9. Usługodawca ma prawo do modyfikowania treści wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników, w tym do ich edytowania lub usuwania, w szczególności gdy treści zamieszczone w Serwisie:
1)    są niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, zawierające elementy zabronione przez prawo, bądź sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami lub w jakikolwiek inny sposób naruszają prawa i interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników,
2)    zawierają wulgaryzmy lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe,
3)    mają charakter prywatnej polemiki między dwoma lub więcej Użytkownikami nie mającymi związku z funkcjonowaniem Serwisu lub Projektami i merytorycznie nie są związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Projektami,
4)    zawierają linki do innych stron internetowych, reklamy, formy agitacji politycznej niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Projektami,
5)    zawierają oczywiste omyłki pisarskie (błędy ortograficzne, gramatyczne, interpunkcyjne)
6)    naruszają inne normy zwyczajowe obowiązujące osoby korzystające z Internetu.

 
§ 7. PŁATNOŚCI

1. Rejestracja oraz korzystanie z podstawowej części usług Serwisu jest nieodpłatne. Korzystanie z poszczególnych usług Serwisu może być odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik oraz regulaminy podmiotów pośredniczących w przekazywaniu płatności dokonywanych przez Użytkowników. Użytkownik może uiścić opłatę za pomocą przelewu bankowego, karty kredytowej, systemu płatności PayPal.pl oraz Transferuj.pl
2. Użytkownik wpłacający kwotę dofinansowania Projektu może być dodatkowo obciążony kosztami jej transferu w zależności od wybranej przez niego opcji płatności.
3. Inwestor, na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej, może być obciążony kosztami objęcia udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować Projekt oraz pozostałymi kosztami związanymi z dofinansowaniem Projektu.
4. Użytkownik może uiścić opłatę za pomocą przelewu bankowego, karty kredytowej, systemu płatności elektronicznej.


§ 8. REKLAMACJE

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja polega na poinformowaniu Usługodawcy o zaistniałej nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego na adres siedziby Usługodawcy.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania i poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji i zajętym przez siebie stanowisku.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail przypisany do Konta Użytkownika, a w razie braku adresu e- mail – na adres korespondencyjny Użytkownika.


§ 9. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

1. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, liczy się od dnia jej zawarcia.
3. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa ta uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
4.  Zasady odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej określają jej postanowienia.


§ 10 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1)    działania i zaniechania osób trzecich, także Użytkowników, w tym treści umieszczane przez nich w Serwisie,
2)    szkody wynikające z nienależytego wykonania zobowiązań przez Projektodawcę lub Inwestora,
3)    szkody poniesione przez Projektodawcę lub Inwestora w związku z zawarciem Umowy Inwestycyjnej, w tym za szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Projektu, nie osiągnięcia zamierzonych korzyści z Projektu, likwidacji lub upadłości spółki mającej realizować Projekt,
4)    szkody powstałe w skutek siły wyższej.

 
§ 11 .OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Poprzez Rejestrację Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla działalności Serwisu. Użytkownik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim i ich przetwarzanie przez nie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych przedsiębiorcy pośredniczącemu w transakcjach płatniczych, operatorom pocztowym i kurierskim oraz Projektodawcy. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie przez Usługodawcę jego danych osobowych także innym podmiotom w celach marketingowych, badania rynku, możliwości bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem w związku ze stworzonymi lub wspieranymi przez niego Projektami.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawnych, a w szczególności do:
1)    wglądu do danych osobowych,
2)    żądania korekty danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
3)    uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
4. Użytkownik korzystając z prawa do kontroli przetwarzania jego danych osobowych może wszelkie pytania, wnioski lub żądania przesyłać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej podając swoje imię i nazwisko lub firmę oraz treść pytania, wniosku lub żądania. Żądanie Użytkownika dotyczące usunięcia jego danych osobowych z baz Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Szczegółowe zasady  przetwarzania danych osobowych Użytkowników może określać Polityka Prywatności.


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacji gdy postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują właściwość innego prawa.
3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisu z wyjątkiem Umów Inwestycyjnych, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez wcześniejszych uprzedzeń z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w chwili publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie, z zastrzeżeniem, że o każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy posiadający Pełny Dostęp do Serwisu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania powiadomienia. W odniesieniu do takich Użytkowników zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia lub z chwilą pierwszego ich zalogowania do Serwisu po publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami.